Privacybeleid De Lokaerde

Versie 1.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 2018/05/18.

Deze website wordt beheerd door Sarah Joseph, zaakvoerder De Lokaerde, hierna te noemen De lokaerde

De lokaerde verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Sarah Joseph op sarah@delokaerde.be.

Verwerkingsdoeleinden
De lokaerde verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

De lokaerde gebruikt uw persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor u de persoonsgegevens aan De lokaerde heeft verstrekt. Als u De lokaerde om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt De lokaerde de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen. Als u een afspraak maakt, gebruikt De lokaerde de persoonsgegevens om die afspraak af te handelen. Bij een afspraak kunnen uw persoonsgegevens voor het afwikkelen van het betalingsverkeer, aan met De lokaerde gerelateerde vennootschappen, bezorgdiensten en / of uw bank worden verstrekt. Daarnaast kan De lokaerde uw persoonsgegevens gebruiken om uw op de hoogte te stellen van producten of diensten van De lokaerde die interessant voor u zouden kunnen zijn. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u contact opnemen met sarah@delokaerde.be.

Om ervoor te zorgen dat de website van design15 goed werkt en voldoende aansluit op de wensen van onze klanten, houdt De lokaerde bezoekgegevens van haar website bij. De lokaerde gebruikt hiervoor “cookies” en / of vergelijkbare technieken. Details hierover vindt u in ons cookiebeleid.

Uw persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan andere dan de bovengenoemde derden vindt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming plaats.

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. a. toestemming en b. noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de De lokaerde groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met De lokaerde verbonden zijn of met enige andere partner van De lokaerde. De categorieën van derden zijn leveranciers van boekhoudkantoor, hostingproviders en mailingproviders.

De lokaerde garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: sarah@delokaerde.be;
Uiterlijk binnen 5 dagen na uw verzoek ontvangt u een e-mailbericht met een overzicht van de bij ons geregistreerde gegevens. Indien er gegevens zijn die u wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen dan kunt u dat aan ons melden.

Om de informatie aan te passen of te wijzigen die u op de website, per e-mail, via een formulier of op een andere manier aan ons verstrekt heeft kunt u zich per e-mail wenden tot sarah@delokaerde.be

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Websites van derden
Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Wijzigingen Privacy Verklaring
De lokaerde behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

De lokaerde – Sarah Joseph
Beveren-Dries 2, 8791 Beveren-Leie
+32 471 41 31 31
sarah@delokaerde.be